Lidmaatinligtings vorm
 

Die vorm word gebruik om die nuwe lidmate se inligting mee op te dateer

 
  Kies die regte geslag:
     
 
   
  Vul asb die volgende persoonlike besonderhede in:
     
  Van:
  Volle Name:
  Noemnaam:
  Identiteitsnommer:
  Nooiensvan:
     
  Wat is u Huwelikstatus:
     
 
   
  Werk besonderhede
     
  Beroep:
  Titel:
  Werkgewer:
  Werkstelefoon:
  Selfoon:
  Faks:
  EPos:
     
  Gawes en belangstellings:
   
 
   
  Aktiwiteite waarby u graag sou wou inskakel:
   
 
   
 


 
Terug Terug na bo